نان های پخت شده توسط فرگردان با سیستم

انواع نان و شیرینی پخت شده توسط دستگاه فرگردان با سیستم بخار

انواع نان و شیرینی پخت شده (مانند باگت، اسمیت، تست، کیک یزدی و…) توسط دستگاه فرگردان با سیستم بخار در نان فانتزی نان لند آقای آبشاری در شهر ساری