مزایای استراحت دهی به خمیر

تولید آنزیم فیتاز
کاهش ‏phخمیر
تخریب۷۵% اسید فیتیک
آزادی املاح گندم
تولید عطر ‏
تولید الکل
مرگ میکروبهای خمیر
پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر
جلوگیری از ترشی معده
تولید ۴۰ ماده ارزشمند در خمیر