چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

آرد ضعیف چیست؟

آردی است که مقدار پروتئین آن کم و کیفیت نان آن ضعیف است.

برای مقابله با آرد های ضعیف (کم گلوتن) میتوان از روش های زیل استفاده نمود:

۱-  افزودن نمک بیشتر به خمیر

۲-  هوادهی آرد از طریق الک کردن

۳-  خرید چند نوع آرد و مخلوط کردن آنها با هم

۴-  افزودن خمیر قبلی (سرکش) به خمیر جدید

۵-  کوتاه تر کردن زمان  استراحت خمیر

۶-  افزودن قرص ویتامین ث به یک کیسه آرد( آن را داخل آب حل کرده و روی خمیر می ریزند)

۷- استفاده از گلوتن

۸- استفاده از بهبود دهنده

۹-  افزایش زمان استراحت کیسه های آرد در مغازه