فرم رضایتمندی فنی کار از مشتری

YYYY slash MM slash DD

گزینه مورد نظر از میزان رضایت را انتخاب نمایید

خوش حسابی مشتری(ضروری)
نحوه برخورد مشتری با فنی کار(ضروری)
ارائه امکانات رفاهی به فنی کار (غذا - اقامت)(ضروری)
صداقت کلام در تماس تلفنی(ضروری)
فنی بودن مشتری(ضروری)
عدم دخالت مشتری در پروسه تعمیرات(ضروری)
برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید