برای تهیه نان ها آرد های مختلفی وجود دارد

آرد

مهمترین ترکیب خمیر آرد و همچنین مهمترین ترکیب نان خمیر است. انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه نان از آن استفاده می شود، معمولا میزان گلوتن بالایی داد و همین امر باعث می شود که استحکام نان در کنار تردی آن