گروه غذایی پایه - هرم غذایی و نسبت انها در رژیم غذایی انسان ها به دو شکل هرم و نمودار دایره ای با تصاویر واقعی نمونه از هر گروه غذایی

گروه غذایی پایه

 به دلیل اهمیت غلات در الگوی غذایی روزانه، این گروه غذایی به عنوان پایه شناخته شده است. همچنین میزان دریافت ویتامین ب1 (تیامین) ، ب 3 (نیاسین) آهن وکلسیم از نان قابل توجه بوده و سهم عمده ای در تأمین نیاز روزانه را به خود اختصاص می دهد. روزانه 50