علل سفت شدن نان چیست؟

علل سفت شدن نان چیست؟

۱- اگر نانی مخمر نداشته باشد حتما سفت می شود

۲ـ پخت خمیر تازه و فطیر نان را سفت می کند

۳ـ استفاده از آردهای سست نان را سفت می کند

۴ـ ناخن زنی روی چانه و فرار زود هنگام گازهای تخمیر

۵ـ پخت چانه های تازه که استراحت ثانویه نکرده باشد

۶ـ دسته کردن نان داغ روی همدیگر

۷- اگر مخمر مصرفی برای هر کیسه کمتر از ۱۰۰ گرم باشد نیز نان سفت می شود