علل سفت شدن نان چیست؟

علل سفت شدن نان چیست؟

1- اگر نانی مخمر نداشته باشد حتما سفت می شود

پخت خمیر تازه و فطیر نان را سفت می کند

3ـ استفاده از آردهای سست نان را سفت می کند

4ـ ناخن زنی روی چانه و فرار زود هنگام گازهای تخمیر

5ـ پخت چانه های تازه که استراحت ثانویه نکرده باشد

6ـ دسته کردن نان داغ روی همدیگر

7- اگر مخمر مصرفی برای هر کیسه کمتر از 100 گرم باشد نیز نان سفت می شود